Tema: Re: Kad jau kalba apei alø
Autorius: svyt
Data: 2016-07-01 13:20:04
Va, pilstomus skrandis priima, bet sau megiamo dar neradau, o
 eksperimentai tokie, kad dagerineju, kaip snapsa-ikvepiu, nosi
 uzciaupiu, ir makt gurksni.


-- 

bmw e34/ 525d

"LB" <linasbal@ekoi.lt> Wrote in message:
> po depozito ivedimo - dazniausiai pilstomus
> pvz. Kiðkio gyvas
> Varniukai
> Grimbergen
> tai 0,5 euso nekainuoja  iðskyrusa gal grimbergenà
> 
> "Komanda uch" <Uchcomand@gmail.com> wrote in message 
> news:nim88i$a4q$1@trimpas.omnitel.net...
>> Kruðovice
>>
>> nikados nenuvilia , stabilus skonis  ,   kas megsta labiau kartesni
>> "Exx" <chaosochartija@gmail.com> wrote in message 
>> news:nijoq2$8jv$1@trimpas.omnitel.net...
>>> anà dien viename ið prekybos centrø þiûrinëjau alaus rûðis, tai ar man 
>>> pasirodë ar tikrai naujø rûðiø alaus atsirado? Pvz Volfas Engelman ar 
>>> kaip ten jis visokiø naujø? Kas dar atsirado naujo? Ir kas svarbiausia 
>>> yra skanu ir geriama, nes nesu baisus alaus mëgëjas, bet vasarà kas be ko 
>>> be alaus neiðeina, ypaè prie tokiø karðèiø. Geriu tik vienà rûðá 3 metus 
>>> jau H - Diesel (Hornas atrodo) - man jis toks sueinamas? Aiðku geriu ir 
>>> kitus, bet jei pats perku skarbose - tai tik ðità. Kà jûs vartojate ir 
>>> kas svarbiausia vertas dëmesio kainoj iki 1€
>>
>> 
> 
> 
> 


----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/