Autorius zalgiris.eu
Tema Re: reikalingi(as) technikas Kaune
Data 2013-01-03 21:55:57
brukstelk kontaktiniu pastu o Vilniaus regione tokio techniko nereiktu?
Pleèiant veiklà ieðkom papildomos darbo jëgos, gal kaþkà sudomins. Sritis: degaliniø prieþiura, techninis aptarnavimas. Pagrindiniai reikalavimai: kad rankos augtø ið teisingos vietos ir galva bûtø naudojama pagal paskirtá. Ieðkomi kandidatai: mechanikai, hidraulikai, elektrikai, elektronikai. Darbo vieta: Kauno regionas. Suteikiamas tarnybinis automobilis, reikalingi árankiai ir t.t. Atlyginimai konkurencingi. Kontaktas susidomëjusiems: algirdas pas okseta.lt